1/10/18 Varsity Girls Basketball Gallery

1%2F10%2F18+Varsity+Girls+Basketball+Gallery

Nicole Reitz, Author

Varsity girls basketball played Gary West Side at home. The girls won 46-23.