Varsity basketball v Hanover

Claire Nowacki, LCTV staff