Lake central varsity hockey played their rivals on Friday November 13th

Samantha Lazowski, LCTV Staff